ကင္ညာအစုိးရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိသတ္ခဲ့ဟု အတုိက္ခံ စြပ္စြဲ - DVB