လား႐ႈိးတြင္ ႏွစ္ထပ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္ မီးေလာင္ - DVB