ဆီြဒင္သတင္းေထာက္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေရငုပ္သေဘၤာပုိင္ရွင္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံရ - DVB