လုပ္ခလစာ ၅၆၀၀ က်ပ္ရရွိေရး လႈိင္သာယာ စက္႐ံုအလုပ္သမား ၂၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ(ဓာတ္ပံု) - DVB