အေမရိကန္တြင္ ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးကုိ ကားတစီးက ေၾကာက္မက္ဖြယ္၀င္တုိက္ (႐ုပ္သံ) - DVB