အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး - DVB