တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ A (H1N1) ေရာဂါပုိးေတြ႔ လူနာ ၁၇ ေယာက္ တုိးလာ - DVB