အရက္ေသစာေသာက္စားၿပီး ရြာထဲ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ရမ္းကားသူကုိ ဖမ္းဆီး - DVB