အိႏၵိယ ေဆး႐ုံတခုတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လတ္၍ ၃ ရက္အတြင္း ကေလး ၃၅ ဦး ေသဆံုး - DVB