ေရႊျပည္သာတံတားေပၚမွ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ လႈိင္ျမစ္ထဲသို႔ ခုန္ခ် - DVB