ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေနမႈေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ား စားက်က္ေပ်ာက္မည္ကို ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ - DVB