အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦးရွိၿပီ၊ ၀ုိင္း၀န္းဆန္႔က်င္ရန္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး တုိက္တြန္း - DVB