တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ A(H1N1) အသိပညာေပး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ | DVB