ေတာင္အာဖရိကမွ ရွားပါးဆင္ျဖဴကေလး ေရကစားေနသည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ - DVB