ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဒီပီအန္တုိ႔ အခ်က္ ၄ ခ်က္ သေဘာတူ - DVB