ကန္က်နပူရီတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ေထာင္နီးပါး ဆႏၵျပ | DVB