ထုိင္းတြင္ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ စိစစ္ေရး မေအာင္ျမင္ | DVB