ကြန္ျမဴနတီဒုိင္းတြင္ ပယ္နယ္တီလြဲေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ ဖိအားမာ်းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဟု မုိရာတာ ေျပာ | DVB