ကေလးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လက္နက္ လက္၀ယ္ထားရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး - DVB