ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္မ်ားကို႐ုံးထုတ္၊ တရားလုိ တပ္မေတာ္အရာရွိ ႐ုံးခ်ိန္းလာရန္ပ်က္ကြက္ - DVB