မီဒီယာမလုပ္နဲ႔၊ သူပုန္နဲ႔ မဆက္သြယ္နဲ႔ ေသနတ္ၾကည့္ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္တာ - ဦးေအးႏုိင္ - DVB