အစြန္းေရာက္အုပ္စု ဖြဲ႔စည္းမႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ႐ုရွားသတင္းေထာက္တဦးကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ - DVB