မ်က္ႏွာကို မိေက်ာင္းလွမ္းဟပ္ခံရၿပီး သီသီေလးလြတ္သြားသူ၏ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ (႐ုပ္သံ) - DVB