ကုသခ်ိန္ေက်ာ္လြန္၍ ကေလးငယ္ ေသဆုံးဟု မိသားစုေျပာ၊ ေဆး႐ုံအုပ္ ျငင္းဆုိ - DVB