ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္မ်ားကို သီေပါတရား႐ုံးတြင္ တတိယႀကိမ္႐ုံးထုတ္ (႐ုပ္သံ) - DVB