ခႏၲီးၿမိဳ႕ နည္းပညာေက်ာင္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အသိပညာေပးေဟာေျပာ - DVB