ေျမာက္ကုိရီးယားက ဒုံးက်ည္ျဖင့္ပစ္မည့္အေပၚ ဂူအမ္ကၽြန္းေနသူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ဖြင့္ဟခ်က္ - DVB