လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထုစည္းေဝးပြဲ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပဳလုပ္ - DVB