ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲ ေက်နပ္အားရမႈမရွိဟု ခူးဦးရယ္ေျပာ | DVB