ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ အတုလုပ္ၿပီး လိမ္လည္ေငြထုတ္ယူသူကို ဖမ္းဆီး - DVB