ဒီဗြီဘီႏွင့္ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၂ ဦး သက္ေသထြက္ဆိုမည္ - DVB