သိပၸံႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပဲြက်င္းပ | DVB