သူပုန္ ေနာက္ဆုံးေျခကုပ္ယူထားသည့္နယ္မ်ားကို ဆီးရီးယားအစုိးရတပ္ တုိက္ခိုက္ (႐ုပ္သံ) | DVB