သစ္ေတာထဲလည္ပတ္သည့္ စံုတြဲ၏ ကားကို တံခါးဖြင့္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ဝက္ဝံႀကီး (႐ုပ္သံ) - DVB