အလုပ္ခန္႔ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ | DVB