ပုိလန္ဂီတပြဲေတာ္ႀကီးမွ ရႊံ႕ေရအုိင္ထဲ ေဆာ့ကစားၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ) - DVB