ႏွစ္ ၉၀၀ သက္တမ္းရွိ ေဆးစိမ္အမ်ဳိးသားအေလာင္းမ်ားအနီးက ဝင္႐ုိးစြန္းမင္းသမီး႐ုပ္အေလာင္း - DVB