သထံုုၿမိဳ႕တြင္ Barcamp Thaton ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပ | DVB