ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေက်ာငး္ဆရာတဦး ေသဆံုးလ်က္ေတြ႔ရွိ - DVB