မႏၱေလး သပိတ္စခန္းအား အစိုးရအဖြဲ႔ ၀င္ေရာက္ဖ်က္သိမ္း - DVB