မန္တံုၿမိဳ႕အနီး တုိက္ပြဲျဖစ္၊ စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား အေရးေပၚပိတ္ထား | DVB