အမ်ဳိးသားတဦး မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံး၊ ၁ ႏွစ္သမီးကုိ အခ်ိန္မီကယ္တင္ - DVB