ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ရမွတ္မ်ား တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ | DVB