ေမယုေတာင္ေပၚတြင္ ပစ္ခတ္ခံရ၍ ၂ ဦး ေသဆံုး၊ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး ေပ်ာက္ဆံုး | DVB