လက္ေဆးျခင္းဟာ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္တာထက္ ပုိၿပီးထိေရာက္တယ္ – WHO ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ | DVB