လက္ေဆးျခင္းဟာ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္တာထက္ ပုိၿပီးထိေရာက္တယ္ - WHO ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ - DVB