ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား နစ္နာေၾကး ဘတ္ေငြ ၁ သန္းေက်ာ္ ျပန္ရၿပီ | DVB