မြန္ျပည္နယ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ Tablet အသံုးျပဳ ပညာသင္ၾကားေန | DVB