ပညာေရးသီးသန္႔႐ုပ္သံလိုင္းထုတ္လႊင္႔ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB