သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္ရေရး ဒိုက္ဦးေတာင္သူမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB