ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ဖ်က္ဆီးစက္႐ုံတည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္မည္ | DVB